DIS-Norge
 
  English Norsk  

Vedtekter DIS-Nord

Vedtekter for Slekt og Data Nord

Vedtatt på stiftelsesmøtet 10.06.2014

Godkjent av  Slekt og Data 11.04.2014

 

§1. Distriktslaget

Distriktslagets navn er Slekt og Data Nord og det er et distriktslag av Slekt og Data.

Distriktslaget bruker samme logo og skrifttype som Slekt og Data.

Distriktslaget skal være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, og det skal være en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer.

 

§2. Formål

Organisasjonens formål er nedfelt i Slekt og Data sine vedtekter paragraf 2.

 

Distriktslagets skal gi medlemmene i distriktet tilbud og tjenester ved å:

· skape et lokalt forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel.

· spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskning i sitt distrikt.

· organisere og koordinere medlemmenes arbeid i forbindelse med databehandling av genealogisk kildemateriale, samt å stimulere slikt arbeide.

Distriktslaget er nøytralt i forhold til religion og politikk. Distriktslaget har ingen økonomiske interesser i maskin- eller programvare.

 

§3. Medlemskap

Medlemskap i Slekt og Data kan kun tegnes av privatpersoner. Medlemmet blir automatisk tilknyttet det distriktslaget som dekker medlemmets bostedsadresse.

 

§4. Kontingent

Medlemskontingenten i Slekt og Data kreves inn sentralt. Distriktslaget får overført midler basert på antall betalende medlemmer tilknyttet distriktslaget. Reglene for dette fastsettes av  Slekt og Data  sitt landsmøte.

 

§5. Styret

Slekt og Data ledes av et styre med leder og minst 4 medlemmer.

I tillegg kan det velges varamedlemmer.

Leder velges ved særskilt valg. Gjenvalg kan finne sted. Alle valg skjer med en funksjonstid på 2 år. Leder og minst to styremedlemmer velges det ene året, de øvrige styremedlemmer velges det andre året.

Styret konstituerer seg selv med nødvendige funksjoner som nestleder, kasserer, sekretær o.l.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Styret skal føre protokoll fra sine møter, og sørge for betryggende arkivering av distriktslagets materiale.

Styret forplikter distriktslaget utad ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

 

§6a Representantskap

Distriktslagets øverste organ er et representantskap av lokallag og lokale grupper (se pkt 7) samt representanter for medlemmer uten tilknytning til lokale lag eller grupper.

Representantskapet velger styre og landsmøterepresentanter, behandler årsrapport og regnskap samt andre saker styret legger fram.

Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall medlemmer. Etablering av representantskap og regler for sammensetning må godkjennes av styret i Slekt og Data. Dersom det blir opprettet et representantskap har likevel medlemmene i distriktet møte- og talerett på representantskapsmøtene.

 

§6b Representantskapsmøtet

Distriktslagets virksomhet følger kalenderåret. Representantskapsmøtet avholdes innen utgangen av mars måned og kunngjøres for medlemmer tilknyttet distriktslaget med minst 6 ukers varsel. Forslag/saker som medlemmer tilknyttet distriktslaget ønsker behandlet i representantskapsmøtet, må være styret i hende minst 4 uker før møtet. Innkalling med møtedokumenter gjøres kjent for medlemmene minst 2 uker før representantskapsmøtet. Samtidig sendes disse dokumentene til Slekt og Data-Norge. Innkalling og møtedokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmer på distriktslagets hjemmeside under www.disnorge.no.

Representantskapets saksliste skal inneholde:

a. Godkjenning av frammøtte representanter og fullmakter

b. Valg av møteleder og referent, samt to til å undertegne referatet

c. Styrets beretning om siste års virksomhet

d. Regnskap med revisors beretning

e. Innkomne forslag

f. Neste års budsjett

g. Vedtekter (når dette er aktuelt)

h. Valg av:

- leder

- styremedlemmer/varamedlemmer

- revisor

- valg av representanter med vara til Slekt og Data sitt landsmøte (i år med landsmøte)

En valgt representant kan stemme med skriftlig fullmakt for 1 annen representant. Styret fungerer som fullmaktskomité.

Slekt og Data har anledning til å delta på representantskapsmøtet med en representant med talerett.

Det kan avholdes flere representantskapsmøter når minst 1/5 av medlemmene tilknyttet distriktslaget skriftlig forlanger dette. Innkalling skal skje som for ordinært representantskapsmøte. Dersom det ikke avholdes representantskapsmøte som fastlagt i vedtektene, kan Slekt og Data-Norge innkalle til representantskapsmøte.

Referat fra representantskapsmøtet formidles til medlemmene og Slekt og Data senest 1 måned etter møtet.

 

§7. Lokallag/lokale grupper

Distriktslagene kan opprette og oppta etablerte foreninger og lag som lokale lag. Et lokallag er en selvstendig juridisk enhet med eget valgt styre med ansvar for egen økonomi.

Distriktslaget kan også opprette lokale grupper som er direkte knyttet til distriktslaget. Disse har ikke eget budsjett og er ikke en egen juridisk enhet.

Lokallagets og lokalgruppas navn skal som hovedregel være Slekt og Data( geografisk område for lag/gruppe). De skal bruke samme logo og skrifttype som Slekt og Data. Lokale slektshistorielag som ønsker å slutte seg til Slekt og Data-Norge,skal gis mulighet til å beholde det opprinnelige navn og logo. Likevel må det tydelig fremgå at laget er tilsluttet Slekt og Data.

Distriktslaget vedtar retningslinjer for lokale grupper, basert på standard retningslinjer vedtatt av Slekt og Data, Slekt og Datas styre. Slekt og Data`s styre skal godkjenne vedtatte retningslinjer.

Styret i distriktslaget har fullmakt til å utforme nærmere regler for lokallag.

 

§8. Vedtekter

Distriktslagets vedtekter skal være i samsvar med Slekt og Data sine vedtekter.

Forslag til vedtektsendringer skal alltid følge innkallingen til årsmøtet. Vedtektsendringer vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Før vedtektsendringer trer i kraft, må de godkjennes av styret i Slekt og Data.

 

§9. Opphør av distriktslaget

Slekt og Data Nord kan oppløses ved forslag fremsatt og vedtatt på et årsmøte, og uforandret fremlagt og vedtatt på et etterfølgende ekstraordinært årsmøte når minst 3/4 av de fremmøtte medlemmer tilknyttet distriktslaget på det ordinære og det ekstraordinære årsmøtet stemmer for oppløsning.

Det må gå minst tre måneder mellom årsmøtene. I slike avstemminger godtas ikke fullmakter.

Ved oppløsning forvalter Slekt og Data distriktslagets eiendeler.