DIS-Norge
 
  English Norsk  

Om Slekt og Data Nord

Fra innledningen i årsmøtets vedtak 15.03.2014 heter det:

"DIS-Troms endrer styreform til representantskap kalt DIS-Nord.

a) DIS-Troms etablerer et representantskap som høyeste organ. Representantskapet består av representanter valgt av lokale lag og lokale grupper samt medlemmer valgt av DIS-Troms.

b) Plassene i representantskapet fordeles til lag/grupper i forhold til antall tilknyttede medlemmer.  Etablering av representantskap og regler for dets sammensetning må godkjennes av styret i DIS-Norge, Slekt og Data.
Alle medlemmer tilknyttet distriktslaget har møte- og talerett på representantskapsmøtene.

c) Distriktslaget endrer navn til DIS-Nord og kan oppta lokale lag og grupper fra både Troms og Finnmark.  Distriktslaget får nytt organisasjonsnummer og oppretter egen konto.

d) Representantskapet vedtar nye vedtekter for DIS-Nord innen utgangen av juni 2014."
 

Styret i DIS-Norge, Slekt og Data har godkjent opprettelsen pav DIS-Nord.

Protokollen fra årsmøtet i DIS-Troms  15.03.2014 kan leses her.

Landsmøtet i DIS-Norge Slekt og Data 2016 vedtok navneendring for hele organisasjonen, som også får virkning for oss i nord.

DIS-Nord heter etter dette: Slekt og Data Nord.

Tilsvarende endring gjøres gjeldende for grupper og lokallag.
 

Slekt og Data  Nord sin Facebook-side:  www.facebook.com/slektogdatanord